ταξί Κομοτηνής τηλ: 2531.23.45.67 & 6977.89.33.89 what's up 

ΤΑΖ 4790 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Διοικητική μονάδα Ροδόπης, αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα: Κομοτηνής, Αιγείρου, Θρυλορίου, Κικιδίου, Καρυδιάς, Κοσμίου, Πανδρόσου, Ασωμάτων, Κάλχα, Σιδηράδων, Στυλαρίου και Γρατινής

ΤΑΖ 4851 ΕΔΡΑ Ν.ΣΙΔΗΡΟ: Διοικητική μονάδα Ροδόπης, αποτελείται,  από τα Δ. Δ.: Νέου Σιδηροχωρίου, Αγίων Θεοδώρων, Μεγάλου Δουκάτου, Παγουρίων.

Προμίσθωση: Η εκ των προτέρων μίσθωση Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σημείο
επιβίβασης που βρίσκεται είτε εντός των ορίων της έ-
δρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είτε εκτός των ορίων αυτής
και με σημείο αποβίβασης, αποκλειστικό, εντός των ο-
ρίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Άρθρο 88

Προμίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ 

 

Επιτρέπεται η προμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτωνΤΑΞΙ

από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εντός των δι-

οικητικών ορίων της έδρας τους.

2. Η προμίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έ-

δρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ επιτρέπεται μόνο αν

η ανάθεση αυτή γίνεται όταν το Ε.Δ.Χ. βρίσκεται εντός

των ορίων της έδρας του και ο προορισμός του επιβάτη

βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας

του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδη-

γοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ είναι απαραίτητα εφο-

διασμένοι με αποδεικτικό της προμίσθωσης, όπου ανα-

φέρεται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της προμίσθω-

σης, η διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής,

μεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών, που σχετίζο-

νται με την προμίσθωση.

3. Όταν πρόκειται για παραλαβή επιβατών από αερο-

δρόμια, λιμάνια, τελωνεία συνόρων, σιδηροδρομικούς

σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, το α-

ποδεικτικό της μίσθωσης περιέχει απαραιτήτως τα ονο-

ματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής

τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα

άφιξης).

4. Η προμίσθωση ΤΑΞΙ μπορεί να γίνει και με τηλεφω-

νική κλήση. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται από τη

λειτουργία του ταξιμέτρου.

 

Μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το ο-

ποίο εκτελεί διαδρομή ύστερα από προηγηθείσα μίσθω-

ση, με καταβολή του προβλεπόμενου ή συμφωνηθέντος,

εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ, κομί-

στρου. Η μίσθωση γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή

τηλεφωνικά ή μέσω ειδικού ραδιοδικτύου ταξί ή ηλε-

κτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.