Επισκευτείτε τις υπηρεσίες μεταφοράς με ταξί που σας προσφέρουμε και ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες όλων των δρομολογίων στις on line μετακινήσεις.

Μέσα απο το πινακάκι μπορείτε να δείτε ποιές ημέρες και ώρες είναι τα Ταξί ελεύθερα για να σας εξυπηρετήσουν. 

Σε καμιά περίπτωση δεν δεχόμαστε προμισθώσεις (τηλεφωνικά , προσωπικά ,ηλεκτρονικά ) μέσω ΣΥΝΤΑΞΙΔΕΥΣΗΣ. Όλες οι διαδρομές μας αφορούν για δρομολόγια συμβατά με την προσκείμενη νομοθεσία των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ.

Η ύπαρξη της ενότητας online μετακινήσεις οφείλετε μόνο προς την απόδειξη της διαφάνειας , αξιοπιστίας , και αντικειμενικότητας του side.

 

ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΣΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4070/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ: 

Άρθρο 88  

Προμίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ 

Επιτρέπεται η προμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτωνΤΑΞΙ

από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εντός των δι-

οικητικών ορίων της έδρας τους.

2. Η προμίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έ-

δρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ επιτρέπεται μόνο αν

η ανάθεση αυτή γίνεται όταν το Ε.Δ.Χ. βρίσκεται εντός

των ορίων της έδρας του και ο προορισμός του επιβάτη

βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας

του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδη-

γοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ είναι απαραίτητα εφο-

διασμένοι με αποδεικτικό της προμίσθωσης, όπου ανα-

φέρεται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της προμίσθω-

σης, η διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής,

μεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών, που σχετίζο-

νται με την προμίσθωση.

3. Όταν πρόκειται για παραλαβή επιβατών από αερο-

δρόμια, λιμάνια, τελωνεία συνόρων, σιδηροδρομικούς

σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, το α-

ποδεικτικό της μίσθωσης περιέχει απαραιτήτως τα ονο-

ματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής

τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα

άφιξης).

4. Η προμίσθωση ΤΑΞΙ μπορεί να γίνει και με τηλεφω-

νική κλήση. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται από τη

λειτουργία του ταξιμέτρου.

 

Μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το ο-

ποίο εκτελεί διαδρομή ύστερα από προηγηθείσα μίσθω-

ση, με καταβολή του προβλεπόμενου ή συμφωνηθέντος,

εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ, κομί-

στρου. Η μίσθωση γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή

τηλεφωνικά ή μέσω ειδικού ραδιοδικτύου ταξί ή ηλε-

κτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

TAZ 4790: Διοικητική μονάδα Ροδόπης, αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα: Κομοτηνής, Αιγείρου, Θρυλορίου, Κικιδίου, Καρυδιάς, Κοσμίου, Πανδρόσου, Ασωμάτων, Κάλχα, Σιδηράδων, Στυλαρίου και Γρατινής.

 

ΤΑΖ4851: Διοικητική μονάδα Ροδόπης, αποτελείται,  από τα Δ. Δ.: Νέου Σιδηροχωρίου, Αγίων Θεοδώρων, Μεγάλου Δουκάτου, Παγουρίων.